Of het nu gaat om de volgende klas, of om voortgezet onderwijs: we bereiden leerlingen voor op hun toekomst. We werken met drie bouwstenen: verbondenheid, eigen verantwoordelijkheid en aandacht voor elk kind, waardoor elke leerling zich zo breed mogelijk kan ontwikkelen.

De resultaten hiervan zien we in elke klas. De leerwinst op onze school is boven het landelijke gemiddelde. De drie bouwstenen van De Bron vindt u op verschillende manieren terug in de school:

Verbondenheid

Verbondenheid betekent voor ons ‘samen zijn’. Omdat we een kleine school zijn, kent iedereen elkaar.

De leerkrachten weten wie een kind is, kennen ook de broertjes en zusjes. Daardoor voelen leerlingen zich gezien, gehoord en gewaardeerd. Niet alleen door de eigen juf, maar ook door de andere leerkrachten en de directeur. Dit is dé voedingsbodem voor groei en persoonlijke ontwikkeling.

We werken aan verbondenheid door:

 • Kanjertraining: van de kleutergroep tot de bovenbouw

Op onze school gebruiken we de Kanjertraining. Deze training gaat over het opbouwen van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect binnen een groep. Alle leerkrachten zijn gecertificeerde trainers van deze methode.Zo investeren we voortdurend in het welbevinden van de kinderen en neemt hun zelfvertrouwen toe.

 • Veel contact met de ouders

Luisteren naar een kind betekent ook oog hebben voor het gezin. We hebben graag contact met de ouders. Leraren zijn op onze school dan ook makkelijk aanspreekbaar, voor of na schooltijd.

 • Ouderbetrokkenheid

De school is niet alleen van de kinderen, maar ook van de ouders. Dat merk je door een grote ouderbetrokkenheid. Ouders denken mee met de school. De school staat open voor feedback, altijd met oog voor de professie vanuit het onderwijs.

Eigen verantwoordelijkheid

Eigen keuzes maken. Zelf stappen zetten. Verantwoordelijkheid dragen moet je leren. Dit bouwen we in de klas rustig op. De leraar begeleidt en coacht. Hierdoor kan elke leerling zich op een positieve manier ontwikkelen tot een zelfstandig individu dat stevig in zijn of haar schoenen staat. Om hen hierbij te helpen, kiezen we voor:

Kindgesprekken

Elke dag hebben de leraren korte gesprekjes met kinderen om te weten hoe het gaat. Drie keer per jaar organiseren we ouder-kindgesprekken. Met kind en ouders bespreekt de leerkracht:

 • de persoonlijke ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel – uiteraard aangepast aan de leeftijd van het kind.
 • de leerdoelen waaraan het kind wil werken. Van meer zelfstandig werken tot het maken van extra opdrachten voor taal.
 • de evaluatie: wat kan anders, wat gaat goed?

Portfolio

Als ouder wil je graag weten hoe je kind zich ontwikkelt. Elk kind heeft een eigen portfolio. In deze map zitten het rapport, de toetsresultaten en een beschrijving van de persoonlijke leerdoelen. Maar dat is niet alles. Elk kind vult de map aan met eigen werk waar hij of zij trots op is. Hiermee laten de kinderen ook zelf zien hoe ze zijn gegroeid.

Startgesprekken aan het begin van het schooljaar

Samen met de leraren bespreken kinderen hun doelen en verwachtingen. Of het nu gaat om een kind in groep 4 dat beter wil leren lezen, een leerling uit groep 6 die meer ontspannen met toetsen om wil gaan, of een achtstegroeper die beter voor zichzelf wil leren opkomen.

Aandacht voor elk kind

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De sterke focus van de leerkrachten bij De Bron is om op elk moment het allerbeste uit elke leerling te halen. Dat blijkt uit:

 • Halfjaarlijkse doorstroom

Juist bij jonge kinderen gaat de ontwikkeling in sprongen.We vinden het belangrijk dat een kind pas naar een volgende groep gaat, als hij of zij er zélf aan toe is. De halfjaarlijkse doorstroom maakt dat mogelijk. Twee keer per jaar bespreken we met de ouders of een kind kan overgaan naar een volgend niveau. We letten op de gehele ontwikkeling van de leerling, onder andere op basis van observaties en van het leerlingvolgsysteem.

 • Onderwijs op maat

We passen ons onderwijs aan op het niveau van elke leerling. Dat gebeurt door:

 • Gedifferentieerde instructie. De leerkracht heeft oog voor verschillen in de klas en helpt leerlingen op hun eigen niveau.
 • Kinderen stellen eigen leerdoelen, voor het bijspijkeren van hiaten of het volgen van interesses.
 • Het aanbieden van lesstof op verschillende manieren, van werkboek tot adaptieve software op chromebooks. Zo blijft leren leuk én wordt elke leerling uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Wil je kind graag een extra stap vooruit zetten? De Bron biedt extra prikkelende lesstof in plusgroepen in de onder- en bovenbouw.

Wilt u komen kijken op De Bron? Dat kan natuurlijk. Bel of mail ons en we nemen je graag mee voor een rondleiding door onze gezellige school!