De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan van een school. Het bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het personeel en vanuit de ouders. De MR kan alles bespreken wat de school betreft en biedt daarmee kansen om over verschillende onderwerpen op school mee te denken en ook mee te beslissen.
Ouderbetrokkenheid, zorgbeleid, financiën, talentbeleid en ziekteverzuim: een greep uit de onderwerpen waarbij de MR betrokken is.

Over veel zaken heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Daarnaast zijn er onderwerpen en beslissingen waarover de schoolleiding de MR alleen hoeft te informeren. De directie heeft een adviserende taak en geeft tijdens de vergadering inzicht in de gang van zaken van de school.

De MR bestaat voor onze school uit 3 personeelsleden en 3 ouderleden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de data staan in de jaarkalender. Er zijn ongeveer 7 vergaderingen tijdens het schooljaar.
Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u zich bij de voorzitter aanmelden: mr.debron@degroeiling.nl

MR jaarverslag 2019-2020

De MR van De Bron bestaat uit een oudergeleding met een drietal ouders en een personeelsgeleding met een drietal personeelsleden.

Oudergeleding

Lies Kromhout, voorzitter
Moeder van kinderen in groep 6 en in groep 3.

Jolanda Bunnik, lid
Moeder van kinderen in groep 7, groep 4, en in de peutergroep.

Bas Otting, lid
Vader van een kind uit groep 6.

Als oudergeleding willen we naar school toe een zo breed mogelijke klankbord bieden namens alle ouders en hiermee een bijdrage leveren aan het beleid van de school. Thema’s zoals kwaliteit, financiën, ouderbetrokkenheid, schooltijden en veiligheid komen met regelmaat voorbij.
Heb jij dus vragen over school, ideeën of wensen, spreek mij gerust aan op het schoolplein of bel/mail de voorzitter op: 06-12974277 – mr.debron@degroeiling.nl

Personeelsgeleding

Brenda Reijken, leerkracht groep 5/6

Daphne Nederhoff, leerkracht groep 4 en groep 7