Wat kinderen doen in groep 5

Op het programma staan elke dag de basisvakken taal, spelling, lezen begrijpend lezen en rekenen. Vanaf groep 5 wordt er steeds meer van begrip en inzicht in de vakken gevraagd, daarnaast gaat ook het tempo omhoog. We werken van maandag t/m vrijdag aan een weektaak, waarbij er zelfstandig en gedifferentieerd gewerkt wordt aan de vakken. In groep 5 komt Topografie er nieuw bij.  De kinderen werken meerdere keren per dag op een “eigen” Chromebook.

Aan de slag met thema’s

Voor wereldoriëntatie werken we met thema’s, gezamenlijk met de groepen 4, 7 en 8. Ieder thema start met de vragen: wat weten we al en wat willen we leren? De kinderen gaan begeleid op zoek naar antwoorden op de vraag wat ze willen leren. Er worden themamiddagen georganiseerd waar de groepen 4 t/m 8 groepsdoorbrekend werken. Soms een excursie, maar soms worden ook mensen op school uitgenodigd om te vertellen over het thema.

Portfolio en indrukkenlijst

Drie keer per jaar krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. Naast het resultatenrapport en de uitslagen van de CITO toetsen, vult de leerkracht een indrukkenlijst in, hoe zij het kind ziet. Daarnaast vult het kind een lijst in hoe hij/zij het zichzelf ziet. Verder wordt het portfolio aangevuld met werken van het kind zelf waar het trots op is. Tijdens de ouder-kindgesprekken vertelt het kind, aan de hand van het portfolio, wat zijn leerdoelen zijn voor de komende periode.

Kanjertraining: opkomen voor elkaar

Elke week staat De Kanjertraining op het programma. Voor groep 5 vormen de verhalen uit het boek “Max en de zwerver” de uitgangspunten van de lessen met onderwerpen als: hoe stel je jezelf voor aan anderen, complimenten geven, gevoelens uiten en nee durven zeggen. Met behulp van de kanjerpetten spelen kinderen de situaties uit de verhalen na, maar ook actuele situaties, die op school zijn voorgevallen. Ze leren hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties en ook om zich in te leven in anderen. Daarnaast zijn wij dit jaar in onze groep een pilot gestart met ‘Breinhelden’. Met deze methodiek werken de kinderen aan hun executieve functies.

School APP

In groep 5 wordt er met ouders o.a. gecommuniceerd via de Schoolapp. Via deze app stellen we ouders op de hoogte van activiteiten die voor de groep gepland staan, sturen we een foto van iets wat die dag is gebeurd en geven we door welk huiswerk is opgegeven.