WAT KINDEREN DOEN IN GROEP 4

In groep 4 beginnen we elke dag met een inloop waarbij de kinderen op een speelse manier aan de slag gaan met hun eigen leerstof en de leerkracht ruimte heeft om groepjes kinderen te begeleiden. De basisvakken (rekenen, lezen, taal) staan dagelijks op het programma. Hierbij werken de kinderen regelmatig met elkaar samen. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan wereldoriëntatie, gym en creatieve vakken. Daarnaast wordt er gewerkt aan een weektaak, waarbij alle kinderen taken krijgen op hun eigen niveau en ze goed leren plannen. De kinderen maken bij enkele vakken gebruik van hun “eigen” Chromebook.

Aandachtspunten groep 4
  • NIEUW: taal via de methode STAAL.
  • NIEUW: het houden van een boekbespreking.
  • NIEUW: technisch lezen via de methode Karakter.
  • Het leestempo gaat flink omhoog.
  • Aandacht voor WO aan de hand van projecten.
  • Aandacht voor het leren van de tafels van vermenigvuldiging.
  • Verkiezingen leerlingenraad.
AAN DE SLAG MET THEMA’S

Voor wereldoriëntatie werken we met thema’s, gezamenlijk met de groepen 3 en 5 t/m 8. Ieder thema start met de vragen: wat weten we al en wat willen we leren? De kinderen gaan begeleid op zoek naar antwoorden op de vraag wat ze willen leren. Er worden themamiddagen georganiseerd waar de groepen groepsdoorbrekend werken. Soms een excursie, maar soms worden ook mensen op school uitgenodigd om te vertellen over het thema.

PORTFOLIO EN INDRUKKENLIJST

Drie keer per jaar krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. Naast het resultatenrapport en de uitslagen van de CITO toetsen, vult de leerkracht een indrukkenlijst in. Daarnaast vult het kind een lijst in hoe hij/zij het zichzelf ziet. Verder wordt het portfolio aangevuld met werken van het kind zelf waar het trots op is. Tijdens de ouder-kindgesprekken vertelt het kind, aan de hand van het portfolio, wat zijn leerdoelen zijn voor de komende periode.

KANJERTRAINING: OPKOMEN VOOR ELKAAR

Elke week staat De Kanjertraining op het programma. Voor groep 4 vormen de verhalen uit het boek “Max en de klas” de uitgangspunten van de lessen met onderwerpen als: complimenten geven, gevoelens uiten en nee durven zeggen. Met behulp van de kanjerpetten spelen kinderen de situaties uit de verhalen na, maar ook actuele situaties, die op school zijn voorgevallen. Ze leren hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties en ook om zich in te leven in anderen.

SCHOOL APP

In groep 4 wordt er met ouders o.a. gecommuniceerd via de Schoolapp. Via deze app stellen we ouders op de hoogte van activiteiten die voor de groep gepland staan, sturen we een foto van iets wat die dag is gebeurd en geven we door welk huiswerk is opgegeven.